Polityka prywatności

Polityka prywatności

Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) : 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/1, dalej RODO).

Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych jakie mogą nam Państwo udostępnić podczas korzystania z serwisu. Naszym celem jest ochrona Państwa danych osobowych, wobec czego wdrożyliśmy ramowe polityki, procedury i szkolenia obejmujące ochronę danych, ich poufność i bezpieczeństwo i dokonujemy okresowych kontroli wprowadzonych środków pod kątem ich adekwatności dla zabezpieczenia posiadanych danych.

Informacje o Administratorze danych osobowych

Administratorem serwisu www.anwim.pl jest Anwim S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stańczyka 3, 01-237 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000275176, NIP: 5270011878, kapitał zakładowy wpłacony: 17 164 410,00 zł (dalej jako: „Anwim”).

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Administratorem drogą mailową na adres: iodo@anwim.pl lub pisemnie na adres: ul. Stańczyka 3, 01-237 Warszawa.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość e-mail lub zapytanie przesłane przy wykorzystaniu formularza kontaktowego na stronie internetowej. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.

Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usług, a po jego zakończeniu wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tego rodzaju celów.

W zakresie prowadzenia marketingu produktów lub usług własnych ANWIM, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu.

Przekazywanie danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw z siedzibą spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przysługujące Państwu prawa dotyczące przetwarzanych danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa:

  • prawo dostępu do danych,

  • prawo żądania sprostowania danych,

  • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.


Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) mogą Państwo dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

  • prawo do wycofania zgody (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem),

  • prawo do przenoszenia danych osobowych.


W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych poprzez podane powyżej dane kontaktowe.

Postanowienia końcowe

Postanowienia niniejszej Polityki prywatności mogą ulec zmianie. Aktualna wersja Polityki umieszczona zostanie niezwłocznie w ramach serwisu. Dokument ten ma charakter informacyjny.