Regulamin sklepu internetowego

Sklep internetowy działający pod adresem: https://opony.anwim.pl/ prowadzony jest przez ANWIM Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Stańczyka 3, kod pocztowy: 01-237, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000275176, REGON: 010404971, NIP: 5270011878.

 

§ 1
Wprowadzenie

 

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu (zdefiniowanego w § 2 poniżej) oraz prawa i obowiązki Sklepu oraz Klienta (zdefiniowanego w § 2 poniżej). Akceptacja regulaminu jest niezbędna dla złożenia zamówienia.
 2. Kontakt z administratorem może nastąpić korespondencyjnie na adres Usługodawcy (zdefiniowany w § 2 poniżej) lub pocztą e-mail na adres: opony@anwim.pl.
 3. Usługi Sklepu są świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2002 poz. 344).

 

§ 2
Definicje

 

Następujące wyrazy pisane w regulaminie wielką literą będą miały znaczenie nadane im poniżej:

 1. Administrator – administratorem Sklepu jest Usługodawca;
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która wypełniła i zaakceptowała formularz zamówienia;
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Produkty – wszelkie produkty lub usługi, jakie mogą być zamówione za pośrednictwem Sklepu;
 5. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem: https://opony.anwim.pl/ prowadzony przez Usługodawcę;
 6. Regulamin – niniejszy regulamin;
 7. Usługodawca - ANWIM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stańczyka 3, kod pocztowy: 01-237, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000275176, REGON: 10404971, NIP: 5270011878.

 

§ 3
Wymagania techniczne

 

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu niezbędne jest spełnienie następujących wymagań:
  a. posiadanie urządzenia końcowego z przeglądarką internetową przekazującego dane teleinformatyczne z wykorzystaniem sieci Internet z ekranem o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px,
  b. posiadanie dostępu do sieci Internet,
  c. posiadanie adresu poczty e-mail,
  d. przeglądarka internetowa:
      I. IE wersja 9 lub nowsza,
      II. Firefox wersja 27 lub nowsza,
      III. Opera wersja 22 lub nowsza,
      IV. Chrome 35,
      V. Safari 5.1.7;
  e. ekran o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px.
 2. Używanie oprogramowania podmiotów trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie witryny Sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.
 3. Niektóre materiały zamieszczone w Sklepie w zależności od formatu, wymagają:
  a. oprogramowania umożliwiającego wyświetlanie plików o rozszerzeniu *.doc/*.docx,
  b. oprogramowania umożliwiającego wyświetlanie plików o rozszerzeniu *.pdf,
  c. PDF - Plik odtwarzany przez Adobe Reader,
  d. ZIP - plik skompresowany, który można rozpakować za pomocą wbudowanych narzędzi w Microsoft Windows lub za pomocą programów dostępnych w Internecie.

 

§ 4
Dostęp do Sklepu

 

 1. Złożenie zamówienia Produktów wymaga wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza zamówienia oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących. Za działania sprzeczne z prawem podjęte przez Klienta w związku z funkcjonowaniem Sklepu Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

 

§ 5
Działalność Sklepu

 

 1. Sklep prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o Produktach zamieszczone są w witrynie Sklepu pod adresem: https://opony.anwim.pl/ i stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży, nie stanowią zaś oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 2. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie są nowe. Ceny Produktów wskazane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT należny w wysokości obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży), o ile wyraźnie nie wskazano inaczej oraz wyrażone są w walucie polskiej.
 3. Sklep umożliwia zamawianie Produktów 24 godziny na dobę, z wyłączeniem okresów przerw technicznych i konserwacyjnych.
 4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili zaakceptowania przez Klienta uprzednio wypełnionego formularza zamówienia (w przypadku opcji wysyłki za pobraniem) lub po dokonaniu przez niego przedpłaty (w pozostałych przypadkach).
 5. W przypadku towarów mało popularnych, sprowadzanych na indywidualne zamówienie Usługodawca zastrzega sobie możliwość pobrania zaliczki w wysokości 40% wartości Produktu przed przyjęciem zamówienia.
 6. Klientowi, w celu wykonania zawartej umowy sprzedaży, przysługuje wybór spośród następujących sposobów zapłaty:
  a. przedpłata – płatność przelewem przed wysłaniem przesyłki. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku Sklepu kwotą należności.
  b. płatność za pobraniem - płatność gotówką przy odbiorze przesyłki.
 7. Sklep dostarcza Produkty wyłącznie na terenie Polski. Wysyłka Produktów do Klienta następuje w terminie 5 dni roboczych od momentu zawarcia umowy sprzedaży w sposób i na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 8. Czas dostawy Produktów jest zależny od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i wynosi od 1-3 dni roboczych od dnia wysyłki Produktów przez Sklep.
 9. 9. Dostępne sposoby dostawy to odbiór osobisty, przesyłka kurierska i przesyłka kurierska pobraniowa. Koszty dostawy są określone w cenniku dostępnym na stronie: ….
  Odbiór osobisty możliwy jest pod adresem ul. Łodygowa 19, 03-687 Warszawa w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.
 10. 10. Faktury i paragony wysyłane są w paczce wraz z zamówionymi Produktami.
 11. W przypadku, gdy zamówienie jest niekompletne lub zawiera nieprawidłowe dane, Usługodawca zastrzega sobie prawo do uprzedniej weryfikacji zamówienia poprzez kontakt z Klientem. Realizacja takiego zamówienia zostaje wstrzymana do czasu uzupełnienia lub zmiany zamówienia przez Klienta.
 12. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację zamówienia, o zaistniałej sytuacji Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta, podając przyczynę wstrzymania realizacji zamówienia.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień w stosunku do Klientów niewykonujących lub naruszających Regulamin.

 

§ 6
Własność intelektualna

 

 1. Sklep oraz jego witryna internetowa, a także Produkty, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Sklepie podlegają ochronie, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. 2001 nr 49 poz. 508 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 1993 nr 47 poz. 211 ze zm.) i ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (tj. Dz. U. 2001 Nr 128, poz. 1402 ze zm.).
 2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Sklepie przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Sklepie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych oraz umów o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Sklepie, Klienci nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
 4. Bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, Klienci mogą korzystać ze Sklepu wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest modyfikowanie, zarobkowe zwielokrotnianie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Sklepu lub jego części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Punkt niniejszy dotyczy również utworów i baz danych zamieszczonych w Sklepie.

 

§ 7
Dane osobowe

 

 1. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia Produktów.
 2. Usługodawca oświadcza, że podjął środki zabezpieczające dane osobowe Klienta, regulowane przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 3. Administratorem danych osobowych Klienta jest Usługodawca. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych.
 4. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne lecz brak ich podania uniemożliwi proces realizacji zamówienia dla potrzeb niezbędnych do korzystania ze Sklepu.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest jego zgoda. Klient ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody w trakcie procesu realizacji zamówień Produktów jego dalsze wykonanie. Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
 6. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: iodo@anwim.pl lub adres korespondencyjny: 02-460 Warszawa, ul. Daimlera 2.
 8. Dane osobowe Klienta, o ile wyrazi na to zgodę, mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do przesyłania mu drogą elektroniczną na adres email informacji reklamowych i promocyjnych, a także w innych celach marketingowych związanych z działalnością Usługodawcy.
 9. Klient oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta nieprawdziwych danych osobowych.


§ 8
Pliki cookies

 

 1. W celach statystycznych oraz dla zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, Sklep może wykorzystywać pliki cookies (ciasteczka, tj. pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika), które służą identyfikacji przeglądarki oraz przechowywania informacji o procesie logowania podczas korzystania z Sklepu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
 2. Klient może w dowolnej chwili zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w taki sposób, by nie akceptowała plików cookies lub każdorazowo informowała o ich przesyłaniu, co może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z witryny Sklepu.
 3. Sklep korzysta także z Google Analytics - usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa cookies w celu umożliwienia Sklepowi przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania ze Sklepu przez użytkownika (łącznie z jego adresem IP) będą przekazywane Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania ze Sklepu przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.
 4. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych w Sklepie.

 

§ 9
Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny.
 2. Celem skorzystania z prawa, o którym mowa w ust. 1, Konsument powinien złożyć Usługodawcy na piśmie (przykładowo korzystając ze wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) lub pocztą e-mail oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przesyłając je na adres Usługodawcy wskazany w § 2 Regulaminu w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z Produktem. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Jednakże, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Konsument ma obowiązek na swój koszt zwrócić Produkt Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Przedmiotu przed jego upływem. Konsument jest zobowiązany ponieść tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, w szczególności koszty przesyłki lub transportu. Produkty dostępne w Sklepie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 6. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

§ 10
Odpowiedzialność Usługodawcy za zgodność Produktów z umową.
Procedura reklamacyjna

 

 1. Usługobiorca ma obowiązek dostarczyć Produkty bez wad wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi Produktu będącymi w jego posiadaniu.
 2. Usługodawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, zgodnie z art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego, przez okres 2 lat od dnia wydania Produktu Klientowi.
 3. Przed odbiorem przesyłki Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W razie wykrycia uszkodzenia przy odbiorze przesyłki, Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika operatora pocztowego lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą.
 4. Wszelkie reklamacje dotyczące wad Produktów należy zgłaszać Usługodawcy listownie wraz z reklamowanym Produktem na adres: ul. Stańczyka 3, 01-237 Warszawa z dopiskiem: „Reklamacja”. Kontakt w sprawie reklamacji: drogą elektroniczną na adres: opony@anwim.pl lub telefonicznie w dni robocze w godzinach: 8:30 – 15:30 pod numer: 022-877-10-50 (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać Usługodawcy droga elektroniczną na adres: opony@anwim.pl lub listownie na adres: ANWIM S.A., ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa z dopiskiem: „Dla administratora sklepu internetowego”.
 6. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko lub firmę (nazwę) Klienta, jego dane kontaktowe (numer telefonu i adres mailowy) oraz zwięzłe przedstawienie problemu. Reklamacja dotycząca wady Produktu powinna zostać dołączona do zwracanego Produktu i powinna dodatkowo zawierać wskazanie numeru dokumentu sprzedaży oraz informację o oczekiwaniach Klienta dotyczących sposobu realizacji zobowiązań. Jeżeli informacje zawarte w reklamacji będą niewystarczające, Usługodawca niezwłocznie wystąpi o ich uzupełnienie. Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi Usługodawca.
 7. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 8. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałymi Polubownymi Sądami Konsumenckimi przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej, których dane teleadresowe wskazane są pod adresem: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Szczegółowe informacje o sposobie dostępu do polubownego trybu rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

§ 11
Postanowienia końcowe

 

 1. Usługodawca nie jest związany żadnym z kodeksów dobrych praktyk, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tj. Dz. U. 2007 Nr 171 poz. 1206 ze zm.) .
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności:
  a. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.);
  b. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827 ze zm.);
  c. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie, to jest od dnia 16.11.2021 r.