Regulamin Systemu Rezerwacji Stanowisk
<< powrót do Systemu Rezerwacji Stanowisk
 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych w związku z usługą wymiany opon i rejestracji w Systemie Rezerwacji Stanowisk Anwim

 
  Jak korzystać z Systemu Rezerwacji Stanowisk

 

 

System Rezerwacji Stanowisk wymiany opon działający pod adresem https://opony.anwim.pl/rezerwacje.htmlprowadzony jest przez ANWIM Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Stańczyka 3, kod pocztowy: 01-237, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000275176, REGON: 010404971, NIP: 5270011878.

 

§ 1
Wprowadzenie

 

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Systemu Rezerwacji Stanowisk (zdefiniowanego w § 2 poniżej) oraz prawa i obowiązki Usługodawcy i Klienta. Akceptacja regulaminu jest niezbędna dla złożenia rezerwacji.
 2. Kontakt z administratorem oraz zgłaszanie reklamacji może nastąpić korespondencyjnie na adres Usługodawcy (zdefiniowany w § 2 poniżej) lub pocztą email na adres: opony@anwim.pl.
 3. Usługi Systemu Rezerwacji Stanowisk są świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).

 

§ 2
Definicje


Następujące wyrazy pisane w regulaminie wielką literą, będą miały znaczenie nadane im poniżej:

 1. Administrator – administratorem Systemu Rezerwacji Stanowisk jest Usługodawca;
 2. Klient –osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała rezerwacji;
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Rezerwacja – czynność polegająca na rezerwacji stanowiska wymiany opon za pośrednictwem Systemu Rezerwacji Stanowisk;
 5. System Rezerwacji Stanowisk – system rezerwacji stanowisk wymiany opon działający pod adresem https://opony.anwim.pl/rezerwacje.htmlprowadzony przez Usługodawcę;
 6. Regulamin – niniejszy regulamin;
 7. Usługodawca - ANWIM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stańczyka 3, kod pocztowy: 01-237, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000275176, REGON: 010404971, NIP: 5270011878.

 

§ 3
Wymagania techniczne

 

 1. W celu prawidłowego korzystania z Systemu Rezerwacji Stanowisk niezbędne jest spełnienie następujących wymagań:
  a. posiadanie urządzenia końcowego z przeglądarką internetową przekazującego dane teleinformatyczne z wykorzystaniem sieci Internet z ekranem o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px,
  b. posiadanie dostępu do sieci Internet,
  c. posiadanie adresu poczty e-mail,
  d. posiadanie przeglądarki internetowej:
     i. IE wersja 9 lub nowsza,
     ii. Firefox wersja 27 lub nowsza,
     iii. Opera wersja 22 lub nowsza,
     iv. Chrome 35,
     v. Safari 5.1.7;
 2. Używanie oprogramowania podmiotów trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie witryny Systemu Rezerwacji Stanowisk, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Systemu rezerwacji stanowisk, należy je wszystkie wyłączyć.
 3. Niektóre materiały zamieszczone w Systemie Rezerwacji Stanowisk w zależności od formatu, wymagają:
  a. oprogramowania umożliwiającego wyświetlanie plików o rozszerzeniu *.doc/*.docx,
  b. oprogramowania umożliwiającego odtwarzanie plików o rozszerzeniu *.mp3,
  c. oprogramowania umożliwiającego wyświetlanie plików o rozszerzeniu *.pdf,,
  d. oprogramowania umożliwiającego rozpakowywanie plików o rozszerzeniu *.zip/*.rar.

 

§ 4
Dostęp do Systemu Rezerwacji Stanowisk

 

 1. Złożenie Rezerwacji wymaga wypełnienia i zaakceptowania formularza rezerwacji oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych .
 2. Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących. Za działania sprzeczne z prawem podjęte przez Klienta w związku z funkcjonowaniem Sklepu Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

 

§ 5
Działalność Systemu Rezerwacji Stanowisk

 

 1. System Rezerwacji Stanowisk umożliwia dokonanie Rezerwacji za pośrednictwem sieci Internet 24 godziny na dobę, z wyłączeniem okresów przerw technicznych i konserwacyjnych.
 2. W celu zgłoszenia Rezerwacji Klient powinien podać wymagane dane (imię, nazwisko, numer pojazdu, typ pojazdu, numer telefonu kontaktowego), wybrać dogodny termin wymiany opon spośród dostępnych i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Usługi wymiany opon świadczone są w następujących dniach tygodnia w następujących przedziałach godzinowych:
  a. od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 18.00,
  b. w soboty od godz. 9.00 do godz. 15.00.
 4. Dokonanie Rezerwacji jest bezpłatne.
 5. W przypadku spóźnienia powyżej 5 minut na dokonany termin Rezerwacji, termin ten przepada. Na miejsce Klienta, który mimo dokonania Rezerwacji nie przybył na miejsce wymiany opon, wchodzi kolejny klient zgodnie z kolejką oczekujących w danym dniu. W tym przypadku Klient może oczekiwać w kolejce na zwolnienie miejsca lub dokonać Rezerwacji na kolejny termin.
 6. Na każdego klienta przewidziany jest czas 45 minut.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Rezerwacji w stosunku do Klientów niewykonujących lub naruszających Regulamin.

 

§ 6
Własność intelektualna

 

 1. System Rezerwacji Stanowisk oraz jego witryna internetowa, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w System Rezerwacji Stanowisk podlegają ochronie, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 1993 Nr 47 poz. 211 ze zm.) i ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (tj. Dz. U. 2001 Nr 128, poz. 1402 ze zm.).
 2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Systemie rezerwacji stanowisk przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Systemie Rezerwacji Stanowisk utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych oraz umów o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Systemie Rezerwacji Stanowisk, Klienci nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
 4. Bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, Klienci mogą korzystać z Systemu Rezerwacji Stanowisk wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest modyfikowanie, zarobkowe zwielokrotnianie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Systemu Rezerwacji stanowisk lub jego części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Punkt niniejszy dotyczy również utworów i baz danych zamieszczonych w Systemie Rezerwacji Stanowisk.

 

§ 7
Dane osobowe

 

 1. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w procesie dokonania Rezerwacji dla potrzeb niezbędnych do korzystania z Systemu Rezerwacji Stanowisk.
 2. Usługodawca oświadcza, że podjął środki zabezpieczające dane osobowe Klienta, regulowane przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 3. Administratorem danych osobowych Klienta jest Usługodawca. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych.
 4. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne lecz brak ich podania uniemożliwi proces dokonania Rezerwacji dla potrzeb niezbędnych do korzystania z Systemu Rezerwacji Stanowisk
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest jego zgoda. Klient ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody po dokonaniu Rezerwacji, ale przed dniem jej wykorzystania skutkować będzie brakiem możliwość skorzystania z Rezerwacji. Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
 6. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: iodo@anwim.pl lub adres korespondencyjny: 02-460 Warszawa, ul. Daimlera 2.
 8. Dane osobowe Klienta, o ile wyrazi na to zgodę, mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do przesyłania mu drogą elektroniczną na adres email informacji reklamowych i promocyjnych, a także w innych celach marketingowych związanych z działalnością Usługodawcy.
 9. Klient oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta nieprawdziwych danych osobowych.

 

§ 8
Pliki cookies

 

 1. W celach statystycznych oraz dla zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, System Rezerwacji Stanowisk może wykorzystywać pliki cookies (ciasteczka, tj. pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika), które służą identyfikacji przeglądarki oraz przechowywania informacji o procesie logowania podczas korzystania z Sklepu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
 2. Klient może w dowolnej chwili zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w taki sposób, by nie akceptowała plików cookies lub każdorazowo informowała o ich przesyłaniu, co może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z witryny Systemu Rezerwacji Stanowisk.
 3. System Rezerwacji Stanowisk korzysta także z Google Analytics - usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa cookies w celu umożliwienia Systemowi rezerwacji stanowisk przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z Systemu rezerwacji stanowisk przez użytkownika (łącznie z jego adresem IP) będą przekazywane Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania ze Sklepu przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.
 4. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych w Systemie rezerwacji stanowisk.

 

§ 9
Postanowienia końcowe

 

 1. Usługodawca nie jest związany żadnym z kodeksów dobrych praktyk, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tj. Dz. U. 2007 nr 171 poz. 1206 ze zm.).
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności:
  a. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.);
  b. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827 ze zm.);
  c. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie, to jest od dnia 16.11.2021 r.